لیست خدمات

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارائه خدمت بر روی نام آن کلیک کنید.

# عنوان خدمت شناسه خدمت عنوان زیر خدمت
۱ اعتبار بخشی موسسات سلامت ۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰  
۲ ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت ۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰
۳ صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت ۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰  
۴ ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان ۱۶۰۶۱۰۱۴۰۰۰
۵ ارتقا آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت ۱۶۰۴۱۰۱۵۰۰۰  
۶ پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت ۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰  
۷ نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی ۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰  
۸ ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن ۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰
۱- صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگه داری مواد غذایی ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۰
۲- صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۱
۳- صدور مجوز آموزشگاه های بهداشت اصناف ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۲
۴- تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۳
۵- صدور کارت بهداشت ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۴
۹ اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰
۱- اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور ۱۰۰۳۱۰۱۹۱۰۰
۲- اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور ۱۰۰۳۱۰۱۹۱۰۱
۱۰ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰
۱- غربالگری های گروه های سنی ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۰
۲- غربالگری بیماری های ژنتیکی ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۱
۳- ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۲
۴- ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۳
۵- ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۴
۶- ارائه خدمات درمانی سرپایی ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۵
۷- ارائه خدمات درمانی بستری ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۶
۸- سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۷
۹- ارائه خدمات آزمایشگاهی ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۸
۱۰- ارائه خدمات تصویربرداری ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۹
۱۱ ارائه خدمات استحقاق درمان ۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰  
۱۲ پایش نظام سلامت ۱۶۰۴۲۵۷۵۰۰۰
۱- پایش بیماری های واگیر ۱۶۰۴۲۵۷۵۱۰۰
۲- پایش بیماری های غیر واگیر ۱۶۰۴۲۵۷۵۱۰۱
۳- پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا ۱۶۰۴۲۵۷۵۱۰۲
۱۳ آموزش مداوم جامعه پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰  
۱۴ اعتبار بخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰  
۱۵ برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه ۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰
۱- برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰
۲- برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۴
۳- پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص و کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۵
۱۶ تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۷۶۰۰۰  
۱۷ صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۷۷۰۰۰  
۱۸ جذب اعضای هیات علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی ۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰
۱- جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰
۲- تخصیص مشمولین تعهداتی قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۲
۱۹ اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۷۸۰۰۰
۱- اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل ۱۸۰۸۲۵۷۸۱۰۰
۲- اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور ۱۸۰۸۲۵۷۸۱۰۲
۲۰ ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۷۹۰۰۰
۱- صدور مجوز تاسیس انجمن‌های علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۷۹۱۰۰
۲- نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۷۹۱۰۱
۳- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن‌های علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۷۹۱۰۲
۲۱ ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۸۰۰۰۰
۱- صدور مجوز ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۸۰۱۰۰
۲- صدور مجوز ارتقاء دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۸۰۱۰۱
۳- تایید انحلال دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۸۰۱۰۲
۴- تایید اساسنامه دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۸۰۱۰۳
۲۲ انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور ۱۸۰۴۲۵۸۱۰۰۰
۲۳ ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۲۰۰۰
۲۴ ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۰۰۰
۱- صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۰
۲- صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۱
۳- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۲
۴- معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۳
۵- ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۴
۶- تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۵
۷- تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی خارج از کشور ۱۸۰۴۲۵۸۳۱۰۶
۲۵ ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰
۲۶ ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰
۱- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۰
۲- آموزش دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۱
۳- مشاوره دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۲
۲۷ ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۶۰۰۰
۲۸ ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰