لیست خدمات

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارائه خدمت بر روی نام آن کلیک کنید.

# عنوان خدمت شناسه خدمت عنوان زیر خدمت
۱ اعتبار بخشی موسسات سلامت ۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰  
۲ ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت ۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰
۳ صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت ۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰  
۴ ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان ۱۶۰۶۱۰۱۴۰۰۰
۵ ارتقا آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت ۱۶۰۴۱۰۱۵۰۰۰  
۶ پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت ۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰  
۷ نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی ۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰  
۸ ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن ۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰
۹ اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰
۱۰ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰
۱۱ ارائه خدمات استحقاق درمان ۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰  
۱۲ پایش نظام سلامت ۱۶۰۴۲۵۷۵۰۰۰
۱۳ آموزش مداوم جامعه پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰  
۱۴ اعتبار بخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰  
۱۵ برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه ۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰
۱۶ تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۷۶۰۰۰  
۱۷ صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۷۷۰۰۰  
۱۸ جذب اعضای هیات علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی ۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰
۱- جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰
۲- تخصیص مشمولین تعهداتی قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۲
۱۹ اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۷۸۰۰۰
۱- اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل ۱۸۰۸۲۵۷۸۱۰۰
۲- اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور ۱۸۰۸۲۵۷۸۱۰۲
۲۰ ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۷۹۰۰۰
۲۱ ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸۰۸۲۵۸۰۰۰۰
۲۲ انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور ۱۸۰۴۲۵۸۱۰۰۰
۲۳ ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۲۰۰۰
۲۴ ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۰۰۰
۲۵ ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰
۲۶ ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰
۱- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۰
۲- آموزش دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۱
۳- مشاوره دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۲
۲۷ ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۶۰۰۰
۲۸ ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰