• راهنماي دريافت خدمت

    شناسه خدمت: 16041015000

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

    شرح خدمت: در سال جاری عنوان اصلی خدمات کلان به دلیل اضافه شدن خدمات دیگر به این دفتر به آموزش و توانمندسازی، مشارکت و هماهنگی بین بخشی، فرهنگ ارتقای سلامت تغییر یافت. هدف اصلی: اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت اهداف کمی و برنامه ها 1 – پوشش برنامه ملي خودمراقبتي به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش تا پايان برنامه ششم هر خانه یک پایگاه سلامت (خودمراقبتی) پیوست اجتماعی 2 – افزايش سواد سلامت مردم به ميزان 25 درصد سال پايه آموزش سلامت همگانی نیازسنجی و مداخلات سلامت سنجش سواد سلامت یکپارچه سازی تولیدات رسانه ای بهداشت در سلامت

    آدرس وبسایت: http://iec.behdasht.gov.ir/