• راهنماي دريافت خدمت

    شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۵۸۰۱۰۲

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به کسب و کار (G2B)

    آدرس وبسایت: http://mep.behdasht.gov.ir/

    شرح خدمت: صدور و اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی