• راهنماي دريافت خدمت

    شناسه خدمت: 18042583105

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

    آدرس وبسایت: http://mohed.behdasht.gov.ir/educationserviceportal

    شرح خدمت:

    ثبت درخواست انتقال دانشجويان گروه پزشكي خارج از کشور • ارسال مستندات موردنياز به صورت غیر حضوری • سامان دهی انتقال دانشجویان خارج از کشور • افزایش نظارت بر روند انتقال دانشجويان • قابلیت تهیه گزارش های مدیریتی • نگهداری الکترونیک مستندات متقاضیان انتقال