• توافق نامه سطح خدمت

    شناسه خدمت: 18042583106

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

    آدرس وبسایت: http://mohed.behdasht.gov.ir/educationserviceportal

    شرح خدمت:

    ثبت درخواست ارزشیابی مدارک خارج از کشور متقاضیان • ارسال مستندات موردنياز به صورت غیر حضوری • سامان دهی ارزشیابی دانشجویان خارج از کشور • افزایش نظارت بر روند ارزشیابی مدارک خارج از کشور • قابلیت تهیه گزارش های مدیریتی • نگهداری الکترونیک مستندات متقاضیان ارزشیابی مدارک خارج از کشور • ارتباط با سایر سامانه ها