• راهنماي دريافت خدمت

  شناسه خدمت: 11022583100

  نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

  آدرس وبسایت: http://mohed.behdasht.gov.ir/educationserviceportal

  شرح خدمت:

  ثبت درخواست ارزشیابی مدارک خارج از کشور متقاضیان • ارسال مستندات موردنياز به صورت غیر حضوری • سامان دهی ارزشیابی دانشجویان خارج از کشور • افزایش نظارت بر روند ارزشیابی مدارک خارج از کشور • قابلیت تهیه گزارش های مدیریتی • نگهداری الکترونیک مستندات متقاضیان ارزشیابی مدارک خارج از کشور • ارتباط با سایر سامانه ها

 • مدارك مورد نياز

  مدارک شناسائی شامل اسکن همه صفحات شناسامه و کد ملی جهت احراز هویت لازم است و سایر مدارک مورد نیاز در سایت قید شده است .