• راهنماي دريافت خدمت

    شناسه خدمت: 16042575100

    شرح خدمت: پایش پزشک ومامای پزشک خانواده- پایش نظام مراقبت بیماری های واگیردار

    کارشناس مربوطه: کارشناسان وزارت بهداشت